Yıl 2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfalar 177 - 182 2017-04-19

Hastanede uzun süreli yatan hastalarda Clostridium difficile kolonizasyonunun araştırılması
TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients

Şükrü ÖKSÜZ [1] , Ayşe DANIŞ [2] , Elif ÖZTÜRK [3] , Emel ÇALIŞKAN [4] , Nida KILIÇ AKAR [5] , Mehmet Ali SUNGUR [6]

217 400

Amaç: Clostridium difficile enfeksiyonları basit bir ishalden, hayatı tehdit eden pseudomembranöz enterokolit tablosuna kadar geniş bir klinik spektrumda karşımıza çıkabilir. Tedavi amacı ile kullanılan antibiyotikler, sitostatik ilaçlar, radyasyon ve hastalara uygulanan invaziv işlemler kolon florasını bozarak çevrede bulunan Clostridium difficile sporlarının yerleşmesine, hastanede yatış süresinin uzamasına ve maliyetin artmasına neden olmaktadır.

Gereç ve Yöntemler Bu çalışma 1 Temmuz 2015- 30 Eylül 2015 tarihleri arasında, XXXX’de yapılmıştır.  Yatarak tedavi gören, 72 saat ve daha fazla yatış süresi olan, yatarken ishal gelişmiş 77 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastaların enfeksiyon ya da kolonizasyonun gelişmesinde etkili risk faktörleri araştırılarak kaydedilmiştir. 77 hastaya ait 104 gaita örneğinde Clostridium difficile toksin A/B varlığı Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay yöntemi ile araştırılmıştır. Bulgular SPSS v.22 paket programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 77 hastaya 104 örneğin yalnızca üçünde Clostridium difficile ToxinA/B pozitif bulunmuştur. Pozitif bulunan üç hastada ortak özellik olarak, ortalama bir aylık yatış süresi, altta yatan ciddi hastalıklarının olması, yatışından itibaren antibiyotik ve mide koruyucu ilaç kullanmaları dikkat çekmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Araştırmamız, bu konuda yapılmış çalışmaların son derece kısıtlı olduğu ülkemizde hastane ve bölgemizden bildirilen ilk araştırma olması açısından önemlidir. 

Aim: Clostridium difficile may be confronted with a spectrum of diseases ranging from simple diarrhea to a life-threatening pseudomembranous colitis. Treatment methods such as antibiotics, cytostatic drugs, radiation and mechanical cleaning of the intestines before surgery, destroys the colon flora and causes the spread of Clostridium difficile spores, which are common in the environment, the prolongation of the hospital stay and cost increase.

Materials and Methods: This study was conducted between July 1 2015 and September 30 2015 at XXXX. Seventy-seven patients who were hospitalized for 72 hours or more were included in the study. Effective risk factors for the development of infection or colonization of these patients were investigated and recorded. The presence of Clostridium difficile toxin A/B was investigated by ELISA method in 104 stool cases of 77 patients. The findings were analyzed with the SPSS v.22 packet program. Out of 104 samples, three patients were found to be Clostridium difficile Toxin A/B positive.

Results: As a common feature in the three positive patients, attention was drawn to the average monthly hospital stay, the presence of serious underlying diseases, and the use of antibiotics and gastroprotective medication.

Discussion and Conclusion Due to very limited research in this region our study is very important because it is the first.

 • 1. Bilgehan H. Gram Olumlu Sporlu Basiller. Klinik Mikrobiyoloji. Sekizinci baskı, 1994: 282-311.
 • 2. Ondedonk AB, Allen SD. Clostridium. In : Murray PR, Baron E, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH, editors. Manual of Clinical Microbiology. Sixth edition. Washington DC: American Society for Microbiology; 1995. 574-86.
 • 3. Drudy D, Fanning S, Kyne L. Toxin A- negative, toxin B-positive Clostridium difficile. Int J Infect Dis. 2007; 11: 5-10.
 • 4. Geric B, Rubnik M, Gerding DN, Grabnar M, Johnson S. Distribution of Clostridium difficile variant toxinotypes and strains with binary toxin genes among clinical isolates in an American hospital. J Med Microbiol. 2004; 53: 887-94.
 • 5. Görenek L, Beşirbellioğlu B. Antibiyotik kullanımının diğer bir yüzü Clostridium difficile’ye bağlı ishal. Sendrom. 1997; 9 (10): 87-94.
 • 6. Kıyan M. Anaerob, Gram pozitif, sporlu basiller. In: Ustaçelebi Ş, editors. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ankara: Ankara Güneş Tıp Kitabevi; 2005. p.623-50.
 • 7. Taşova Y. Psödomembranöz enterokolit ve Clostridium difficile. In: Ulusoy S, Usluer G, Ünal S, editors. Gram Pozitif Bakteri İnfeksiyonları. İkinci baskı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2012. 453-87.
 • 8. Hookman P, Barkin JS. Clostridium difficile associated infection, diarrhea and colitis. World J Gastroenterol. 2009; 15(13): 1554-80.
 • 9. Garcia C, Samalvides F, Vidal M, Gotuzzo E, Dupont HL. Epidemiology of Clostridium difficile associated diarrhea in a Peruvian tertiary care hospital. Am J Trop Med Hyg. 2007; 77(5): 802- 5.
 • 10. Güzel Tunçcan Ö, Ulutan F, Karakuş R. Antibiyotiğe bağlı ishal gelişen nötropenik ve nötropenik olmayan hastalarda Clostridium difficile toksin sıklığı ve risk faktörlerinin analizi. Mikrobiyol Bul. 2008; 42(4); 573- 83.
 • 11. Deniz U, Ülger N, Aksu B, Karavuş M, Söyletir G. Marmara Üniversitesi Hastanesinde Yatan İshalli Hastalardan İzole Edilen Clostridium difficile Kökenlerinde Toksin Genlerinin Araştırılması. Mikrobiyol Bul. 2011; 45(1): 1-10.
 • 12. Ju Lin H, Pin Hung Y, Chuan Liu H, Chieh Lee J, I Lee C, Hui Wu Y, Jane Tsai P, Chien Ko W. Risk factors for Clostridium difficileassociated diarrhea Among hospitalize dadults with fecal toxigenic Clostridium difficile Colonization. Journal of Microbiology Immunology and Infection. 2015; 48: 183-9.
 • 13. Barbut F, Petit JC. Epidemiology of Clostridium difficile associated infections. Clin Microbiol Infect. 2001; 7(8): 405-10.
 • 14. Ercis S, Ergin A, Hasçelik G. Clostridium difficile’ye bağlı ishal olgularının 6 yıllık değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul. 2004; 38(1-2): 45-50.
 • 15. Altuğlu İ, Aydemir Ş, Zeytinoğlu A, Erensoy S, Bilgiç A. Antibiyotikle ilişkili nozokomiyal diyarelerde Clostridium difficile Toksin A araştırılması. Turkish Journal of Infection. 2001; 15(4): 495-7.
 • 16. Loo VG, Bourgault AM, Poirier L, Lamothe F, Michaud S, Turgeon N, Toye B, Beaudoin A. Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization. N Engl J Med. 2011;365:1693-703.
 • 17. Nissle K, Kopf D, Rösler A. Asymptomatic and yet Clostridium difficile-toxin positive? Prevalence and risk factors of carriers of toxigenic Clostridium difficile among geriatric in-patients. BMC Geriatrics. 2016; 16: 185.
 • 18. Kelly CP, LaMont JT. Clostridium difficile infection. Annu Rev Med. 1998; 49: 375-90.
 • 19. Altındiş M, Usluer S, Çiftçi İH, Tunç N, Çetinkaya Z, Aktepe OC. Antibiyotiğe bağlı ishal olgularında Clostridium difficile varlığının kültür ve toksin saptama yöntemleriyle araştırılması. Mikrobiyol Bul. 2007; 41(1): 29- 37.
 • 20. Thomas C, Stevenson M, Williamson DJ, Riley TV. Clostridium difficile-associated diarrhea: Epidemiological data from Western Australia associated with a modified antibiotic policy. Clin Infect Dis. 2002; 35(12): 1457-62.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü ORJİNAL MAKALE
Yazarlar

Yazar: Şükrü ÖKSÜZ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşe DANIŞ
Kurum: Düzce Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Elif ÖZTÜRK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Emel ÇALIŞKAN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Nida KILIÇ AKAR
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Ali SUNGUR
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { anadoluklin298926, journal = {Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences}, issn = {2149-5254}, eissn = {2458-8849}, address = {Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı}, year = {2017}, volume = {22}, pages = {177 - 182}, doi = {10.21673/anadoluklin.298926}, title = {TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients}, key = {cite}, author = {ÖKSÜZ, Şükrü and KILIÇ AKAR, Nida and SUNGUR, Mehmet Ali and ÇALIŞKAN, Emel and ÖZTÜRK, Elif and DANIŞ, Ayşe} }
APA ÖKSÜZ, Ş , DANIŞ, A , ÖZTÜRK, E , ÇALIŞKAN, E , KILIÇ AKAR, N , SUNGUR, M . (2017). TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 22 (3), 177-182. DOI: 10.21673/anadoluklin.298926
MLA ÖKSÜZ, Ş , DANIŞ, A , ÖZTÜRK, E , ÇALIŞKAN, E , KILIÇ AKAR, N , SUNGUR, M . "TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 22 (2017): 177-182 <http://www.dergipark.gov.tr/anadoluklin/issue/31198/298926>
Chicago ÖKSÜZ, Ş , DANIŞ, A , ÖZTÜRK, E , ÇALIŞKAN, E , KILIÇ AKAR, N , SUNGUR, M . "TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 22 (2017): 177-182
RIS TY - JOUR T1 - TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients AU - Şükrü ÖKSÜZ , Ayşe DANIŞ , Elif ÖZTÜRK , Emel ÇALIŞKAN , Nida KILIÇ AKAR , Mehmet Ali SUNGUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21673/anadoluklin.298926 DO - 10.21673/anadoluklin.298926 T2 - Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 182 VL - 22 IS - 3 SN - 2149-5254-2458-8849 M3 - doi: 10.21673/anadoluklin.298926 UR - http://dx.doi.org/10.21673/anadoluklin.298926 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients %A Şükrü ÖKSÜZ , Ayşe DANIŞ , Elif ÖZTÜRK , Emel ÇALIŞKAN , Nida KILIÇ AKAR , Mehmet Ali SUNGUR %T TThe Investıgatıon of Clostridıum diffıcile Colonization in Long Term Hospitalized Patients %D 2017 %J Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences %P 2149-5254-2458-8849 %V 22 %N 3 %R doi: 10.21673/anadoluklin.298926 %U 10.21673/anadoluklin.298926
ISNAD ÖKSÜZ, Şükrü , DANIŞ, Ayşe , ÖZTÜRK, Elif , ÇALIŞKAN, Emel , KILIÇ AKAR, Nida , SUNGUR, Mehmet Ali . "Hastanede uzun süreli yatan hastalarda Clostridium difficile kolonizasyonunun araştırılması". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 22 / 3 (Nisan 2017): 177-182. http://dx.doi.org/10.21673/anadoluklin.298926