Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image

81.315

304.115

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Volume: 7 Number: 1 Last Issue
Volume 7 - Issue 1 - Feb 2019
 1. Editörden…
  Pages 7 - 8
  Ömer Esen
 2. İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması
  Pages 9 - 16
  Murat Kaçer
 3. Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi
  Pages 17 - 21
  Hüseyin Önder, Orhan Can Kaya
 4. Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği
  Pages 23 - 30
  İslam Kavas
 5. Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  Pages 31 - 36
  Mehmet Fidan
 6. Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 37 - 47
  Songül Özer
 7. Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği
  Pages 49 - 58
  Burak Yılmazsoy
 8. Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekillerin Elemanları ile İlgili Konu Alan Bilgilerinin Geometer’s Sketchpad Yardımıyla Geliştirilmesi
  Pages 59 - 69
  Tuğba Uygun
 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Hızlı Okuma” Becerisine Yönelik Metafor Algıları
  Pages 71 - 84
  Ömer Kemiksiz
 10. Güce Adının Tarihi ve Kültürel Kökenleri
  Pages 85 - 91
  Mevlüt Kaya
 11. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri
  Pages 93 - 98
  Mehmet Kamil Coşkun
 12. Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Sosyolojik Temalar
  Pages 99 - 109
  Zafer Cirhinlioğlu, Musa Tektaş
 13. 21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma
  Pages 111 - 124
  Serap Barış
 14. İşletmelerin Stratejik Yönetiminde Sosyal Ekonomik Ağların Önemi
  Pages 125 - 134
  Alper Bahadır Dalmış
 15. Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği
  Pages 135 - 143
  Neşe Acar, Ali Çakırbaş, Bülent Çizmeci
 16. Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği
  Pages 145 - 150
  Sait Yıldırım
 17. Tüketim Kültürü ve Tasavvufi Zühd Geleneği
  Pages 151 - 166
  Musa Kaval
 18. 1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği
  Pages 167 - 174
  Nazire Akbulut, Arzu Özyön
 19. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerileri İle Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliklerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki
  Pages 175 - 184
  Canan Dilek Eren, Gülfem Muşlu Kaygısız, Elif Benzer
 20. Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Pages 185 - 192
  Okan Türk, Lutfullah Sadi Toprak
 21. Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 193 - 202
  Könül Abaslı, Şule Polat
 22. Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Yeni Medya: 2017 Halkoylamasında AK Parti YouTube Videoları Üzerine Göstergebilimsel Bir Çalışma
  Pages 203 - 210
  Salih Gürbüz
 23. Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
  Pages 211 - 219
  Hasan Hüseyin Uzunbacak, Aslıhan Yıldız, Sercan Uzun
 24. 19. Yüzyılda Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Durumu
  Pages 221 - 238
  Sezgin Zabun
 25. Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi
  Pages 239 - 245
  Aysen Şimşek Kandemir, Mustafa Şimşek
 26. Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü
  Pages 247 - 254
  Kübra Nur Özerten
 27. Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş İle İlgili Genel Değerlendirmeler
  Pages 255 - 263
  Mehmet Dönmez, Serkan Balcı, Hasan Çelik
 28. İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama
  Pages 265 - 274
  Fikret Otlu, Şakir İşleyen, Hamza Kaya
 29. Türkiye İktisat Tarihinde Öznel Boyutları ile Müdahaleciliğin Gelişimi ve Kurumsallaşması: Etibank Örneği
  Pages 275 - 282
  Bengü Doğangün Yasa
 30. İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 283 - 289
  Nezih Önal, Nagihan Tanık Önal
 31. Bir Metafor Çalışması: Öğrencilerin Rehberlik Servisine İlişkin Algıları
  Pages 291 - 301
  Eşref Nas
 32. Babaların Kızların Eğitimi ve Kariyeri İçin Verdiği Destek ve Bu Desteğin Sınırları: Erken Cumhuriyet Döneminden Bir Örnek
  Pages 303 - 308
  Fatma Fulya Tepe
 33. Yükseköğretim Kurumlarında Sosyal Kaytarma Davranışının İncelenmesi: Bir Kamu Üniversitesi Örneği
  Pages 309 - 318
  Melahat Öneren, Elif Nur Demirel, Tayfun Arar, Cihat Kartal
 34. Örgütsel Dışlanmanın Çalışanlarda Sinizm Gelişimine Etkisi
  Pages 319 - 326
  Hasan Tezcan Uysal
 35. Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Çalışılan Birime Göre Değerlendirilmesi: Güneydoğu Anadolu’da Bir Araştırma
  Pages 327 - 334
  Çağdaş Ertaş
 36. Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik
  Pages 335 - 345
  Menekşe Eskici, Gökhan Ilgaz
 37. Biomass Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emission in G-20 Countries
  Pages 347 - 353
  Mehmet Akif Destek, İlyas Okumuş
 38. Türkiye-Orta Doğu Ülkeleri Arasındaki İlişkilerde Filistin Meselesinin Yeri
  Pages 355 - 374
  Veli Sırım