About

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerindeyılda iki defa (Mayıs ve Kasım) yayımlanan hakemli, disiplinler arasıakademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimle r, kamu, hukuk,edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlarda özgün çalışmaları yayımlamakve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.

Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmalarınyanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak diğer alanlardankatkılara da açıktır. Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyalbilimler ve ilg ili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerineyer verilecektir. Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukîsorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıpyayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılariade edilmez.

Makaleler öncelikle editörün kontrolünden geçerek yayın kurulunda değerlendirilir.  Dergiye gönderilen yazıların yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Editör , gönderilen çalışmaları doğrudan doğruya reddedebilir. Yazı çift körleme yöntemiyle iki hakeme gönderilir. Yazılarda, çift körleme sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkartılarak  ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara çalışmanın hangi hakemlere gönderildiğiyle ilgili bilgi verilmez. Değerlendirmenin birisi olumsuz olduğu takdirde üçüncü hakeme gönderilir. Yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalara yönelik gerekçeler, editör grubu tarafından yazarlara iletilir. Yazıların nihai yayım kararını yayın kurulu verir.

Derginin diğer bölümlerinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editör grubu tarafından değerlendirilmektedir.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Yayın İlkeleri

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Mayıs ve Kasım) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimler, kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlarda özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.

Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak diğer alanlardan katkılara da açıktır.

Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ve ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir.

 

Metin içi referans ve makale sonundaki kaynakça kullanımında APA sistemi kullanılmalıdır.

Yazarlardan hakemlerin düzeltme isteklerine ek olarak aşağıdaki asgari standartlara uymalarını istirham ederiz.

Yazar (lar)ın tam ad(lar)ı, çalışılan kurum, iletişim adresleri, e-postaları ve makale üst başlığını içeren başlık sayfası.

100–150 kelime arası Türkçe özet ve 3-5 kelime arası Anahtar kelimeler,

100–150 kelime arası İngilizce özet ve 3-5 kelime arası Keywords,

Sayfa düzeni, A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16x24,7 cm'lik alana) 2 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa numaraları ilk sayfa hariç tüm sayfalarda alt orta köşede belirtilmelidir.

Yazı biçimi: Metin kısmı Times New Roman yazı tipi ile, başlık 14 nk ile ve bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı 10 punto ve 1,1 aralıklı, dipnotlar ve özet kısmı 8 punto ve 1 aralıklı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Başlık: Metin içindeki başlıklar sistematik biçimde numarandırılmalıdır.

Kaynakça: Kaynakçada, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association [5. Baskı, 2001] adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Örnekler:

Kitap:

Arseven, A. (1993). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gül Yayınları.

Jahoda, G. (1969). The psychology of superstition. London: Allen Lane.

Dergi:
Arslan, M. (2009). Geleneksellik ve yaşlı dindarlığı: Taşrada sosyal hizmet alamayan yaslıların dindarlık durumları üzerine uygulamalı bir inceleme, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2: 112-125.

Pearson, Q. M., & Nicholson, J. I.. (2000). Comprehensive character education in the elementary school: Strategies for administrators, teachers, and counselors. Journal of Humanistic Counseling, Education & Development, 38, 243-251.

Edisyon Kitapta Bölüm:

Gürses, İ. (2002). Dindarlık ile ilgili tutumlar ve otoriteryen kişilik ilişkisi. H. Hökelekli (Ed.), Gençlik, din ve değerler psikolojisi içinde (s. 71-115). Ankara: Ankara Okulu Yayınları.

Izard C.E. & Tomkins, S.S. (1971) Affect and behvior: anxiety as a negative affect, In C.D. Spielberger (Ed.), Anxiety and Behavior, (pp. 81-125). New York: Academic Press Inc.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi

Arslan, M. (2002) Türk Popüler Dindarlığı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Çorum Örneği, Yayınlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

Yayımlanmamış Bildiri:

Arslan, M. (2008, Ekim). Sabri Ülgener'in Dikotomik Çözümlemeci Yaklaşımında AhilikI. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Fazlıoğlu, Ş. (2002, November). Language as a road to the being: Language analysis and practice of Arabic in the Ottoman period. Paper presented at 36th annual meeting of MESA (Middle East Studies of Association of North America), Washington DC.

Elektronik Kaynaklar:

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

Hall, M. L. W. (1994). Discerning chaos in organizations: Understanding chaos and complexity in organizations using human values. http://sysval.org/chaos94.html web adresinden 09.01.2002 tarihinde alınmıştır.

e-mail: muarslan@inonu.edu.tr; mu_arslan@hotmail.com

 

BİLSAM YayıncılıkBu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.