Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar 10 - 13 2014-01-13

Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği

Özlem Doğu [1]

273 1653

Pre-operative education, an essential part of patient care that contributes to positive patient outcomes and is one of themost important initiatives in nursing. An indicator of quality of care to meet the training needs of the patients. This paperaimed to identify needs of education of the patients before surgical operations. This research covers patients that havesurgery and older than 18 years, at Korucuk Campus Clinical’s in Ministry of Health Sakarya University Training andResearch Hospital between time period of 01.12.2011 and 28.02.2012. At a number of 102 patients that are volunteerfor survey are chosen for sampling. The results of survey shows that, 40.2% of patients are informed by doctors, 19.6%by nurses, 31.4% by doctors and nurses and 8.8% are not informed by any medical personnel. Concerning the distributionof the majority of educational topics including education they receive all the headlines and a significant relationshipwith their education on fear of surgery and concerns that, as a result of these programs, 68.6% of individuals defined thepreoperative period decreased fear and anxiety. The results of research shows, training of patient in pre-operation perioddecreases the fear and apprehension in pre-operation period, and fortifies the recovery period. By these results, it’sdetermined that generalizing and taking to more comprehensive and extended level of the training program for patientat pre-operative period, will be more acceptable.
ÖZETGiriş: Ameliyat öncesi eğitim, pozitif hasta sonuçlarına katkıda bulunan hasta bakımınınvazgeçilmez bir parçası ve en önemli hemşirelik girişimlerinden biridir. Hastalarıneğitim gereksinimlerinin karşılanması kaliteli bakımın bir göstergesidir (Uzun2000, Fitzpatrick 2006, Scott 2004). Bu doğrultuda geliştirilen çalışmamızda,hastaların preoperatif döneme ait bilgi gereksinimlerinin karşılanma durumuincelenmiştir.Yöntem: Çalışma, 01 Aralık 2011 - 28 Şubat 2012 tarihleri arasında SağlıkBakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Merkez veKorucuk kampüslerinde cerrahi kliniklerinde ameliyat olan 18 yaş üstü 102 hastabirey üzerinde uygulanmıştır. Veriler yapılandırılmış anket formu ile toplandı.Elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak p<0,05 anlam düzeyindeistatiksel analizlerle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda ameliyatla ilgilihasta bireylerin %40,2’sinin doktordan, %19.6’sının hemşireden, %31,4’ünün hemdoktordan hem de hemşireden bilgi aldığı, %8,8’inin de herhangi bir sağlıkpersonelinden bilgi almadığı görülmüştür (Grafik - 1). Eğitim verilen konubaşlıklarına göre dağılımına bakıldığında çoğunluğun tüm başlıkları içereneğitimi aldıkları ve Crosstab, ki-kare analizlerine göre alınan eğitimlerinameliyat korkusu ve endişeler üzerinde anlamlı bir ilişkisi olduğu, bueğitimler sonucunda bireylerin %68,6’sının preoperatif dönem korku ve endişesininazaldığı (Grafik - 2) saptanmıştır.  Sonuç:            Araştırmaneticesinde; sağlık personeli tarafından hasta bireylere preoperatif dönemdeverilen eğitimler sonucunda korku ve endişenin azaldığı, ayrıca iyileşmeyekatkı sağladığı gözlenmiştir.   Bu sonuçlara dayanarak hastabireylerin preoperatif döneme ait bilgi gereksinimlerin karşılanması amacıylaverilen eğitim programlarının, daha kapsamlı olarak düzenlenmesi, arttırılmasıve yaygınlaştırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Preoperatif dönem; bilgi gereksinimi; hasta eğitimi; hemşire   
  • Avşar G, Kaşıkcı M. Ülkemizde hasta eğitiminin durumu. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12:67-73.
  • Bayraktar N, Bulut HD. Ameliyathanede ameliyat öncesi bekleyen hastaların gereksinimleri. Hemşirelik Forumu Dergisi. 2000; 3:34-8.
  • Craven RF, Hırnle CJ. Fundamentals of Nursing Human Health and Function.3rd ed. Philedelphia: Lippincott Company; 2000. p.1110-20.
  • Doğu Ö. Oral Antikoagülan Tedavi Uygulanan Bireylerde Güvenli İlaç Kullanımının İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Esasları ABD.; 2012.
  • Dönmez YC, Özbayır T. Kaliteli perioperatif hemşirelik bakım skalası (good perioperative of nursing care scale)’nın Türk hemşire ve hastaları için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 24:1-25. Fitzpatrick E, Hyde A. Nurse-Related Factors in The Delivery of Preoperative Patient Education. Journal of Clinical Nursing. 2006; 15(6):671-7.
  • Gürlek Ö. Yavuz M. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimi Uygulama Durumları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16:8-15.
  • Jlala HA, French JL, Foxall GL, Hardman JG, Bedfort NM. Effect of preoperative multimedia information on perioperative anxiety in patients undergoing procedures under regional anaesthesia. Br J Anaesth, 2010; 104: 369-7
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özlem Doğu

Bibtex @ { duzcesbed66588, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {10 - 13}, doi = {}, title = {Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği}, key = {cite}, author = {Doğu, Özlem} }
APA Doğu, Ö . (2014). Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (3), 10-13. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/4844/66588
MLA Doğu, Ö . "Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2014): 10-13 <http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/4844/66588>
Chicago Doğu, Ö . "Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2014): 10-13
RIS TY - JOUR T1 - Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği AU - Özlem Doğu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 13 VL - 3 IS - 3 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği %A Özlem Doğu %T Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği %D 2014 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Doğu, Özlem . "Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 / 3 (Ocak 2014): 10-13.