Yazım Kuralları

ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ERIC)

MAKALE YAZIM KURALLARI

Eğitim Bilimleri Dergisi; eğitim bilimleri alanının bütün alt başlıkları ile ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren hakemli bir dergidir. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin aşağıdaki koşulları sağlıyor olması gerekmektedir: 

• Makalenin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması, 

• Makalenin yazar olarak ismi belirtilen araştırmacılarca hazırlanmış olması ve özgün değer taşıması, 

• Akademik etik ilkelere uygun olarak hazırlanmış olması. 

Araştırmacılar, makalelerinin bu koşulları sağladığını, yan tara a belirtilen ifadeleri içerecek şekilde dergi yayın yönetimine hitaben yazdıkları dilekçe ile teyit etmelidir. 

“Eğitim Bilimleri Dergisi’ne ....... tarihinde yayınlanması amacıyla değerlendirilmek üzere gönderilen “.............” başlıklı makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere de başka bir yere gönderilmemiştir.” 

Sorumlu yazarın ıslak imzasını üzerinde taşıyan bu belge; dergi yönetimine hitaben yazılmalı ve tarayıcı ile taranarak Dergipark sistemine makale ile birlikte yüklenmelidir. 

Daha önce bir kongrede sunulmuş olan bildirilerde, kongre kitabında çalışmanın bütünü yayınlanmamış olması koşuluyla (özeti yayınlanmış olabilir), kongreyle ilgili bilgiler, 

“Makalenin ilk hali ...... kongresinde sunulmuştur” dipnotu ile sayfa sonunda belirtilmelidir. 

Genel Özellikler 

• Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

• Dergiye gönderilecek yazılar Türk Dil Kurumu’nun imla kılavuzuna ve APA 6 yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. 

• Makalelerin; tablo, şekil ve kaynaklar bölümü ile birlikte 6000 kelimeyi geçmemiş olması gerekmektedir. 

• Makaleler; Türkçe ve İngilizce özet, anahtar kelimeler (her bir özetin sonunda 4-5 kelime ile yer verilen), giriş, yöntem, bulgular ve kaynaklar bölümlerini içermelidir. 

• Makalede ismi geçen bütün araştırmacılara ait isim ve soy isimleri, görev ve unvanları, görev yaptıkları kurum adı, telefon ve faks numarası, e-posta adresleri makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir. Araştırmacılardan birisi “sorumlu yazar” olarak belirtilmelidir. Bu yazarın, gereken durumlarda makaleye ilişkin konularda diğer yazarlar adına karar alabileceği, bütün araştırmacılarca kabul edilmiş olmalıdır. 

• Özetler; araştırmanın amacını, yöntemini, başlıca bulgularını ve ulaşılan başlıca sonuçları içermeli, 500 kelimeyi aşmamalıdır. 

• Giriş bölümünde, araştırmanın problem durumu ve amacı açık bir şekilde ortaya kon- malıdır. 

• Yöntem bölümü araştırmanın modeli ile başlamalıdır. Örneklem, veri toplama araçları ve verilerin çözümlenmesi alt başlıklarını içermelidir. 

• Makalede yer verilen ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Türkçe yazılan makaleler için kelimelerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasına dikkat gösterilmelidir. 

• Alanda ilk defa kullanılacak Türkçe kelimelerin özgün dillerindeki karşılıkları parantez içerisinde gösterilerek verilmelidir. 

Tablo, Şekil ve Ekler 

• Şekiller, araştırma metni içerisinde yer almalı; ayrı bir dosya ile veya çalışma sonunda gösterilmemelidir. 

• Şekiller mümkün olan en yüksek kalitedeki görselliğe sahip olmalıdır. 

• Tablo ve şekil başlıkları “genel biçim özellikleri” başlığında belirtilen kurallara uygun olmalıdır. 

• Ekler, “kaynaklar” bölümünden sonra, her biri ayrı bir sayfada olacak şekilde belirtilmelidir. 

Makalenin Sisteme Yüklenmesi 

• Çalışmalar, dergimizin internet sayfasından (http://dergipark.gov.tr/ericsisteme kayıt olarak online olarak yüklenebilir. 

• Makalelerin yayınlanması için ücret talep edilmemektedir. 


MAKALE BİÇİM STANDARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.