Dergi Hakkında

İŞ VE İNSAN DERGİSİ

İş ve İnsan Dergisi, iş ve insanın söz konusu olduğu örgütsel davranışın her alanında görgül veya kuramsal çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir. Dergi örgütsel davranış alanında yer alan ve birey, grup ve örgüt düzeyinde her konuyla ilgili çalışmalara yer vermektedir.

Derginin kapsadığı konulara örnek olarak aşağıda düzeylere göre konulara değinilmiştir.

 • Birey düzeyinde; kişilik, algı, tutum, değerler, motivasyon, stres, duygular ve bağlılık gibi konular
 • Grup düzeyinde; grup yapısı ve büyüklüğü, liderlik, güç, etkileme ve politik davranışlar gibi konular
 • Örgüt düzeyinde; değişim ve insan kaynakları yönetimi ve uygulamaları gibi konular
 • Düzeyler arası; performans, iş doyumu, devamsızlık, işten ayrılma, işgücü çeşitliliği, kariyer, iş-yaşam dengesi, örgüt kültürü ve iklimi gibi konular.

YAYIN SIKLIĞI

Dergi Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

İş ve İnsan Dergisi, tüm içeriğiyle kullanıcıların ve onların kurumlarının kullanımına tamamen karşılıksız olarak hizmet veren açık erişimli bir dergidir. Kullanıcılar yazarın veya yayımcının iznine gerek kalmadan, bu dergideki bir makaleyi okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, arayabilir, bağlantı sağlayabilir veya dağıtımını yapabilir. Bu durum, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim tanımına tamamen uygundur.     

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak özgür ve açık erişim girişimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

TARANDIĞI ENDEKSLER / VERİTABANLARI

 • ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
 • SSRN - The Social Science Research Network
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • EZB - Electronic Journals Library

NEDEN İŞ VE İNSAN DERGİSİ

İş ve İnsan Dergisi, örgütsel davranış alanında yapılmış çalışmalara ve son gelişmelere yer veren bir dergidir. Dergi bu konular kapsamı dışına çıkmamayı hedefleyerek, oldukça belirgin bir alanda iş ve insanla ilgili öne sürülen kuramlar ve bu kuramların gerçek çalışma yaşamında uygulamaya dönük sonuçları üzerine odaklanmaktadır.  

POTANSİYEL OKUYUCU KİTLESİ

İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Davranış Bilimleri, İş ve Endüstriyel Psikoloji gibi alanlarda iş yaşamının psiko/sosyo/yasal yönlerinde ilgisi olan akademisyenler, eğitimciler, uygulamacılar ve araştırmacılardır.


YAZARLAR İÇİN

İş ve İnsan Dergisi, örgütsel davranış alanında Türkçe ve/veya İngilizce dilinde yapılmış çalışmalara yer veren, yılda en az iki defa yayımlanan, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilecek makaleler; iş ve insanı odak noktasına alan örgütsel davranışın her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmaları, model önerileri, analiz ve değerlendirmeleri, nicel ve nitel araştırmaları içerebilir.

Makalelerin Gönderimi

Dergiye makale gönderimi on-line sistem kullanılarak yapılmalıdır. 

Makale formatı MS Office (*.doc veya *.docx) formatında olmalıdır. Gönderilecek makalelerin daha önce yayımlanmamış olması, yayımlanmak üzere herhangi bir yere sunulmamış olması, yazarlık hakkı olan tüm yazarlarca onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca dergide yayımlanmak üzere kabul edilen bir makalenin, izin alınmadan, aynı şekilde veya başka bir dilde herhangi bir yerde yayımlanmaması gerekmektedir.

Dergiye, kongre ve/ya konferanslarda sunulmuş bildirilerden, ayrıca lisansüstü tezlerden türetilmiş makaleler de gönderilebilir. Yazarların, durumlarına uyan açıklamaları, gönderdikleri makalelerde yapmaları beklenmektedir.

Değerlendirme Politikası

Dergiye gönderilen her makale, önce, editör tarafından ön incelemeye tabi tutulmakta, dergide yayımlanması açısından uygun görüldüğünde, çift kör-hakemlik değerlendirme işlemi için bağımsız iki hakeme gönderilmektedir. İş ve İnsan Dergisi, makalelerin kör hakem değerlendirilmesi sürecini benimsemektedir. Bu süreçte makale yazar/larının ve hakemlerin isimleri birbirlerinden gizlenir. Hakem değerlendirmeleri sonucuna göre makalelerin dergide yayımı konusunda kabul, düzeltme veya ret kararına varılır.

Editör, alınan gönderimlerin özgünlüğü kontrol etmek için çeşitli “intihal kontrol” yazılımları veya programları (iThenticate gibi) kullanabilir.

İntihal Politikası

Dergi, intihal konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Editör intihal konusunu iki yöntemle ele almaktadır: Hakem değerlendirmesi ve intihal engelleme yazılımları (örneğin, ithenticate.com). Dergiye gelen tüm gönderiler hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce iThenticate isimli yazılımla kontrol edilmektedir.

Gönderinin herhangi bir aşamasında - kabulden önce veya sonra, yayımdan önce herhangi bir aşamada - gerek hakemler gerekse editoryal ofis tarafından intihal tespit edildiğinde, editör yazar/yazarları ikaz ederek gönderinin yeniden yazımını ve/veya uygun atıfta bulunmasını talep edebilir. Eğer intihal çok yaygınsa (örneğin, gönderinin %25'inden fazlasında intihal söz konusu ise), gönderi red edilebilir veya yazar/yazarların kurumlarına bu ihlal bildirilebilir. Eğer yayımdan sonra intihal tespit edilirse, bu durum okuyucu kitlesine dergide editör notu olarak açıklanır ve yazar/yazarların kurumlarına bu ihlal bildirilir.

Yayın Etiği

İş ve İnsan Dergisi, Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics -COPE) belirlediği etik standartları benimsemektedir. COPE, editör ve yayımcılara, yayım etiği konusunda önerilerde bulunmakta, özellikle araştırma ve yayım suistimali konusunda nasıl davranılması gerektiği ve ne yapılması gerektiği konusunda yapılacakları belirtmektedir.  

Editörün sorumluluğu

Editörler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir çift kör-hakem değerlendirme süreci sağlarlar. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alırlar. Editörler yayının içeriği ve toplam kalitesinden sorumludur. Edötör notları yoluyla gerektiğinde düzeltme yayımlarlar. Editörler; yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çakışmasına olanak vermemelidir. İş ve İnsan Dergisi’nde hakem atamasında sadece Editör tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da kendisi sorumludur.

Hakemlerin sorumluluğu

Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir. Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler. Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.

Yazarların sorumluluğu

Yazarlar gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığı ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmış olmadığını beyan etmelidirler. Geçerli telif hakkı sözleşme ve yasalarına uymalıdırlar. Dergimizde tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bu sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlar; başka yazarlar, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir.

Makalelerin Hazırlanması

Dosya formatı: Dergiye gönderilen makalelerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

Hazırlanma dili: Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanabilir.

Makalenin uzunluğu: Makaleler, tercihen,  4000 ila 7500 sözcüğü içerek uzunlukta hazırlanmalıdır.

Yazım için genel kurallar: İş ve İnsan Dergisi, genel kural olarak, Amerikan Psikoloji Derneğinin (American Psychological Association - APA) hazırladığı ve yaygın bir şekilde kullanılan bilimsel yazı hazırlama kurallarını benimsemektedir. Dergiye gönderilen tüm yazılar, kaynakça dahil çift satır aralığında yazılmış olmalı ve her bir kenar boşluğu 2.5 cm olmalıdır. Yazım fontu 12 punto ve Times New Roman tipinde olmalıdır. Paragraflar arasında boşluk olmamalı ve her bir paragraf 1.25 cm uzaklığındaki ilk satır girintisiyle başlamalıdır. Her cümle sonunda bir boşluk bırakılarak yeni cümleye başlanmalıdır.

Makalenin bölümleri: Makalenin bölümleri, genel olarak; başlık sayfası, özet ve anahtar kelimeler, metin, kaynakça, tablolar, şekiller ve dipnotlardan oluşmalıdır.

Başlık sayfası

Başlık sayfası;

Makalenin başlığını

Yazar/ların ad ve soyadlarını

Yazar/ların çalıştıkları kurum bilgilerini ve elektronik posta adreslerini

İletişim kurulabilecek yazarın adres bilgilerini, elektronik posta adresini ve telefon numarasını

kapsamalıdır. Başlık kısa ve öz olmalı, tercihen 12 kelimeyi geçmemelidir.

Özet ve anahtar kelimeler

Özet sayfası 2’nci sayfadan başlamalıdır. Tüm makalelerin, 150 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmış kısa özetleri olmalıdır. Özet, kısaca, çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, temel bulguları ve sonucu vurgulamalıdır. Özette, mümkün olduğunca, kısaltmalara ve atıflara yer verilmemelidir.  Özetin altına çalışmayla ilgili beş adet anahtar sözcük yazılmalıdır.

Metin

Metin kısmı 3’üncü sayfadan başlamalıdır. Makalelerin, genellikle, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan giriş kısmı olmalıdır. Giriş kısmından sonraki metin kısmı çalışmanın türüne göre, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma kısmında oluşur.

Birinci düzey başlıklar (giriş, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma) ilk harfleri büyük, koyu ve ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır. Metin bir sonraki satırdan paragraf olarak başlamalıdır.

İkinci düzey başlıklar yatık bir şekilde sola hizalanmış olarak yazılmalıdır. Metin bir sonraki satırdan paragraf olarak başlamalıdır.

Üçüncü düzey başlıklar yatık bir şekilde paragrafın başına yazılmalı, nokta (.) konmalı ve bir boşluk bırakılarak metne devam edilmelidir.

Metin içi atıf ve kaynakça

Metin içi atıflar ve kaynakça gösterimi için APA Yayım Kılavuzunda belirtilen kurallar uygulanmalıdır. Metin içinde yapılan tüm atıflar kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakça ayrı bir sayfada başlamalıdır. “Kaynakça” sayfanın başında ortalanmış, ilk harfleri büyük ve koyu bir şekilde yazılmalı; sonraki satırdan itibaren metin içinde atıf yapılan tüm eserler yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Her bir eser yazılırken sol alt girinti kullanılarak asılı hale getirilmelidir. Bir yazara ait aynı yıl içerisinde birden fazla eser var ise yayım yılı yanına “a”, “b”, “c” harfleri kullanılarak kaynakçaya yazılmalıdır.  Metin içi atıflar ve kaynakça gösterimi için örnekler aşağıdadır. Detaylı bilgi için APA Yayım Kılavuzuna bakılması önerilir.

Metin içi atıflar:

Tek yazar için

……… belirtilmektedir (Bandura, 1991).

Bandura’ya (1991) göre ……….

İki yazar için

……… belirtilmektedir (Şahin & Gürbüz, 2012).

Şahin ve Gürbüz’e (2012) göre ………..

Üç-beş yazar için

İlk defada

……… belirtilmektedir (Köksal, Gürbüz, Ercan, Şahin, & Mert, 2012).

Köksal, Gürbüz, Ercan, Şahin ve Mert (2012)……….

Sonrakilerde

……… belirtilmektedir (Köksal vd., , 2012).

Köksal vd. (2012)……………

İngilizce dilindeki makalelerde “vd.” yerine “et al.” kullanılmalıdır.

Altı ve daha fazla yazarlı eserler için ilk ve sonraki metin içi atıflarda, ilk yazardan sonra “vd.” kullanılmalıdır.

Kaynakça gösterimi:

Kitap

Tzu, S. (2011). The art of war. Berkeley, CA: Shambhala.

Editörlü kitap

Sığrı, Ü. & Gürbüz, S. (Eds.). (2013). Örgütsel davranış. İstanbul: Beta Yayınları.

Editörlü kitapta bölüm

Şahin, N. H. (2013). Stres ve stress yönetimi. İçinde Ü. Sığrı & S.  Gürbüz (Eds.). Örgütsel davranış (ss. 217-300). İstanbul: Beta Yayınları.

Ang, S. & Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. In S. Ang, & L. Van Dyne, (Eds.).Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement, and applications (pp. 3-15). Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Dergi makalesi

Burmaoğlu, S., Polat, M., & Meydan, C. H. (2013). Örgütsel davranış alanında ilişkisel analiz yöntemleri ve Türkçe yazında aracılık modeli kullanımı üzerine bir inceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 13-26.

Van Rooy, D. & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 71-95.

Tezler

Soyadı, A. (Yıl). Yüksek Lisans veya doktora tezinin başlığı (Yayımlanmamış yüksek lisans veya doktora tezi). Tezin yapıldığı Enstitü, Yer.

Author, A. A. (Year). Title of doctoral dissertation or master’s thesis (Unpublished doctoral dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location.

Bildiriler

Soyadı, A. (Yıl). Bildirinin başlığı. Bildirinin sunulduğu kongre/konferans, (ilk gün)-(son gün) Ay, Yeri.

Presenter, A. A. (Year). Title of paper or poster. Paper or poster presented at the meeting of Organization Name, (day1)-(day2) Month, Location.

Tablolar ve şekiller

Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada başlamalıdır. Tablo ve şekillere ait numaralar ve isimleri tablo ve şekillerin üstünde verilmelidir. Tablo ve şekil isimleri kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Kullanılan kısaltmalar ve/veya açıklamalar varsa, tablo ve şekillerin altına not düşülmelidir.

Tablo ve şekiller metin içinde verilmemeli, metin içinde uygun yere sadece “Tablo1 buraya” veya “Bakınız Tablo1” şeklinde belirtilmelidir.

Dipnotlar

Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Metin içinde açıklanması gereken hususlar kısa bir şekilde dipnotta gösterilmeli, bu dipnotlar metin sonunda listelenmiş halde sunulmalıdır.

 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 • Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).
Gizlilik Beyanı
Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.