Yazım Kuralları

 • Dergimize başvuran eserler, word dosyasında yazılmalıdır.
 • Dosyada yazar veya yazarlar hakkında açıklayıcı bilgi bulunmalıdır.
 • Eserde Türkçe başlık, özet, İngilizce başlık ve İngilizce özet mutlaka bulunmalıdır. 
 • Eserde Türkçe anahtar kelimeler ve  İngilizce anahtar kelimeler  mutlaka bulunmalıdır.
 • İngilizce Özet itinalı bir şekilde hazırlanmalı Türkçe özet ile mutlaka tutarlı olmalı ve yazım yanlışları içermemelidir. 
 • Times New Roman 12 punto, başlıklar 12 punto, dipnotlar 10 punto şeklinde yazılmalıdır.
 • Dergimize başvuran eserlerin sahip olması gereken özellikleri sıralamadan önce makaleyi okuyan kişinin bu makalenin ne için yazıldığını probleminin ne olduğunu ve neleri kanıtladığını veya çürüttüğünü ve bunu yaparken nasıl bir yol izlediğini ve hangi kaynaklardan yararlandığını bilmelidir.
 • Makaleler en az 3500'den kelimeden oluşmalıdır. 
 • Dipnot sistemimiz klasik (Sayfa altı) dipnot sistemi CMS'dir (Chicago Manuel of Style 17. Edition Full Note)

  ESERİN YAPISI
 • Türkçe Başlık
 • Türkçe Öz
 • Türkçe anahtar kelimeler
 • İngilizce başlık
 • İngilizce ABSTRACT çok önemlidir, eserin Türkiye dışında taranması ve doğru bir şekilde bulunması için özetin Türkçe özetle tutarlık göstermesi ve anlaşılır olması gerekmektedir. 
 • İngilizce anahtar kelimeler
 • Yazar hakkında bilgi dipnotu (Ünvan, Çalıştığı Kurum, Email ve Orcid Numarası) mutlaka
 • Giriş : Yazar giriş bölümünde eserin problemi, hedefleri, temel amacı, yöntemi ve ilgili alan yazın tartışmasını mutlaka yapmalıdır. 
 • Tartışma Bölümü

  En az iki başlık içermelidir
 • Sonuç
 • Ekler

 • Yazım Kuralları:  Çalışmada başlıklar;

  1. ----------------------------

  1.1. -------------------------

  1.1.1.------------------------------ biçiminde olmalıdır.


  Metin Ana başlıkları Times New Roman kalın (bold) 12, alt başlıklar ise Times New
  Roman kalın (bold) 12 punto olmalıdır. Metin gövdesinde Standard olarak Times New Roman
  12 punto kullanılacaktır. Sayfa yapısı ise standart word sayfası ölçüleridir.


  Çalışmanın bütününde Kıta Avrupası sistemi “dipnot” kullanımı tercih edilecektir.
  Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta, eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla yer alır:
  Yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan(veya editör), çeviren veya çizer adı ve
  soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın
  yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları.
  Eğer referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa,
  yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verilir.

  1. Yazar Adı: Bir eserde yazar, kişi veya tüzel kişi (kurum, kuruluş gibi)
  özelliğini taşıyabilir. Dipnotta, yazar adları, kaynak kitabın iç kapağında verildiği
  şekilde tekrarlanır. Yani önce yazar adı,(varsa önce ilk, sonra ikinci adı), sonra
  yazarın soyadı belirtilir.

  2. İki veya üç yazarlı eserlerde, her yazarın adı, eserin iç kapağında verilen sırayla
  ve aralarına virgül konularak verilir.

  3. Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın adı ve soyadı verildikten
  sonra 've diğerleri' anlamına gelen 'v.d.' veya Latince et. al. ibaresi kullanılır.

  4. Atıf yapılan eserin iç kapağında herhangi bir yazar adı verilmemişse ve eserin
  yazar/ yazarları başka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememişse, o zaman
  dipnot, eser adıyla başlar. Ancak, eserin yazarları başka sayfa veya kaynaklardan
  doğru olarak saptanmışsa, o zaman bu adlar, atıf yapılan eserin iç kapağı dışında
  bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere, parantez içine alınırlar.

  5. İç kapakta, yazarın takma veya müstear adı kullanılmışsa, bu ad dipnotta da aynen verilir. Ancak, yazarın gerçek adı biliniyorsa veya saptanmışsa, takma addan sonra bir parantez veya köşeli parantez içinde gösterilebilir.

  6. Kitap adı: Kitap adı, atıf yapılan eserin iç kapağında olduğu şekilde verilir. Ancak, kitap adı, hem asıl ad, hem de tamamlayıcı ikinci ve/veya üçüncü 3 adlardan oluşmuşsa, o zaman asıl ad ve tamamlayıcı ikinci ad arasına, iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. Böylece, asıl ve tamamlayıcı adın birbirine karıştırılması önlenir.

  7. Dipnotlarda kitap adları, koyu renk harflerle yazılır ve kitap adından hemen sonra virgül konur.

  8. Süreli yayınların adları, kitap adları gibi koyu renk harflerle yazılır.

  9. Yayına hazırlayan (veya editör), çeviren, resimleyen, çizen vb.'nin adları: Kitap, makale gibi eser adlarından sonra, eğer varsa, yukarıda belirtilen kişi/kişiler, 'yayına hazırlayan, editör, çeviren vb.' dendikten sonra, iki nokta üst üste konarak gösterilir. İstenirse, bu işlev adları, ' yay.haz., ed., çev., çiz., ' şeklinde kısaltılarak da verilebilirler.

  10. Makale Adı: Makale yazarı/yazarlarının adından sonra virgül konur. Virgülden sonra makale adı, çift tırnak içinde verilir. Makale adından sonra yine virgül konur. Bunu kitap adı gibi yazılan süreli yayının adı izler.

  11. Tez Adı: Yayınlanmamış tezlerin adları, makale adı gibi çift tırnak içinde verilir.

  12. Ansiklopedi maddelerinin adları: Makale adı gibi verilir.

  13. Elektronik kaynaklara ilişkin dipnotlarda ise, a) Eser, aynı zamanda daha önce basılı halde yayınlanmışsa, o zaman, önce yazının yer aldığı ilk kaynağın referans dipnotu, sonra parantez içinde ‘çevrimiçi’ ibaresi ve daha sonra da eserin yer aldığı elektronik kaynağın site
  adı ile siteden yararlanılan tarih verilir. b) Eğer eser daha önce basılı halde yayınlanmamışsa, varsa yazarın adı ve soyadıyla eser adı, sonra ‘çevrimiçi’ ibaresi ile eserin yer aldığı elektronik kaynağın site adı ve siteden yararlanılan tarih verilir.

  14. Cilt, Basım, Baskı ve Yayım Bilgisi: Dipnotlarda, yazar adı, eser adı, çeviren,çizen, hazırlayan kişilerin adlarından sonra, cilt, basım, baskı ve yayın bilgileri, Madde 20/a’daki sıraya uygun biçimde verilir. a. Cilt bilgisi: Yukarıda belirtilen cilt bilgisi, genel olarak atıf yapılan kitaplar için geçerlidir. Bir kitap, sadece bir ciltten ibaretse, cilt bilgisi verilmez. Kitap birden fazla cilt halinde yayımlanmışsa, bu durumda, kitabın kaç ciltten oluştuğu, örneğin 4 c. şeklinde belirtilir. Cilt sayısından sonra virgül konur ve eğer varsa basım ve baskı sayıları verilir. b. Basım, baskı bilgisi: Atıfta bulunulan eser ilk basım (edition) ise, dipnotta basım sayısı belirtilmez. Ancak eserin , 2. veya daha sonraki basımlarından yararlanıldıysa, o zaman basım sayısı, 2. bs., 3. bs. şeklinde belirtilir. 4 Atıf yapılan eserin basım sayısının yanı sıra, baskı (print, printing) sayısı da mevcutsa, bu sayı da, basım bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. Örneğin, 3. bs., 12. bsk. gibi. c. Yayım bilgisi: Bu bilgi, atıf yapılan eserin yayım yeri, eseri yayımlayan kuruluş ve eserin yayım tarihinden oluşur. (İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999
  gibi) Yayım yeri ile yayımcı kuruluş arasına virgül konur. Atıfta bulunulan eserde yayım yeri yoksa, bu durum ‘y.y.’ (yayım yeri yok) kısaltmasıyla, yayımcı kuruluşun adı yoksa, yine ‘y.y.’ (yayımcı yok) kısaltmasıyla ve yayım tarihi belirtilmemişse ‘t.y.’ (tarih yok) kısaltmasıyla
  gösterilir. Eserin iç kapağında yayım tarihi belirtilmemişse, ancak iç kapağın arkasında copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmişse, o zaman bu tarih, dipnotta yayım tarihi olarak verilir. d. Cilt ve Sayfa Numaraları: Dipnotlarda, kitap, süreli yayın, ansiklopedi, tez gibi eserlerin hangi cildinden alıntı yapıldığını göstermek için, ilgili cilt numarası büyük Romen rakamıyla verilir. Bundan sonra virgül konur ve hemen ardından alıntı yapılan sayı, virgül, yayım yılı, virgül, ilgili sayfa veya sayfaların numarası verilir. (Örnek: C:IV, No:4, 1995, s.1 gibi)


  15. Aşiv Belgelerine Yapılan Atıflar: Bu tür atıflar için verilen dipnotlarda, belgenin mahiyetini bildiren açıklama, belge tarihi, arşiv ve varsa
  dosya numaraları belirtilir.


  16. Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yapılan Atıflar: Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda, süreli yayın makaleleri için belirtilen kurallar uygulanır. Ancak, her iki durumda da, makale veya haber başlığından sonra, ilgili
  gazetenin adı, günü, ayı, yılı ve sayfası belirtilir.


  17. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yapılan Atıflar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yapılan atıflarda, kitap adları, koyu renkle yazılmaz.


  Dipnotlarla İlgili Diğer Kurallar
  Referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunulması gerektiğinde, bibliyografik bilgiler, aşağıdaki sırayla ve kısaltılarak uygulanır:  Yazarın soyadı, virgül, eserin uygun biçimde kısaltılmış adı, virgül, sayfa numarası.Bu konuda aşağıdaki listede verilen uluslararası ve Türkçe kısaltmalardan bir tanesi tercih edilmeli; tercih edilen kısaltma yöntemi tezin bütününde uygulanmalıdır.


  Bibliyografik Bilgiler Türkçe
  Bakınız Bkz.:
  Karşılaştırınız Karş.
  Karşı görüş k.g.
  Aynı eser/yer a.e.
  Adı geçen eser a.g.e. 5 Yazara ait son zikredilen yer a.y.
  Eserin kendi içinde yukarıya atıf bkz.: yuk.
  Eserin kendi içinde aşağıya atıf bkz.: aş.
  Eserin bütününe atıf b.a.
  Basım yeri yok y.y.
  Basım tarihi yok t.y.
  Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler v.d. Sayfa/sayfalar s.
  Editör/yayına hazırlayan Ed. veya Haz.
  Çeviren Çev.


  Dipnot Atıf Örneği
  Kitaba atıf: Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler
  Türk Derneği Yayınları, t.y., s. 11. Talcott Parsons, The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 1964, pp. 3-23.
  Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. bs., İstanbul, BDS, t.y., s. 43.
  Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der, 1992, s. 25.
  Aynı esere izleyen şekilde ikinci kez referans:
  Ibid. veya
  A.e.
  Aynı esere, fakat farklı sayfasına referans:
  Ibid., s. 40. veya
  A.e., s. 40.
  Araya başka referanslar girildiğinde, Sartori’nin kitabına yeniden referans: Sartori, Demokrasi Kuramı, s. 22. veya Sartori, op. cit., s.22. ya da, Sartori, a.g.e., s.22.
  Edite edilmiş kitapta makaleye referans:
  George C. Homans, “Social Behavior as Exchange”, Small Groups, Ed. by. A. Paul Hare, Edgar R. Bogotta, Robert F. Bales, New York, Alfred A. Knopf, 1962, p. 175. 6
  Aynı esere izleyen referans:
  Ibid., p. 170. veya
  A.e., s. 170.
  Süreli yayında makaleye atıf:
  Ernst E. Hirsch, “İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk
  Araştırmaları, C.II, No:3 ,Eylül-Aralık 1987, s. 44.
  İbrahim Ö. Kaboğlu, “Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye,” İnsan
  Hakları Yıllığı, C.XV ,1993, s. 50.
  Yukarıda Homans’ın makalesinin aynı sayfasına tekrar atıf: Homans, loc. cit. veya Homans, a. y.
  Ansiklopediye atıf:
  Paul Bohannan, “Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of
  Social Sciences, Vol.IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press, 1968, pp. 73-77.
  Klasik eserlere atıf: Aristoteles, Nikomakhos'a Etik i, 10, s. 22-23.
  Kutsal kitaplara atıf:
  Kur’an i. 10. Old Testament iii. 5.
  Elektronik kaynağa atıf:
  John N.Berry , "Educate Library Leaders,” Library Journal, February 15, 1998
  , (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000. veya Bill Crowley-Bill Brace, "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus
  Information?”,(Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000.


  Bibliyografya
  Bibliyografyada, atıf yapılan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler, bibliyografyada da aynen yansıtılır.
  Ancak, bibliyografyada, kaynakların yazarlarının soyadı en başa alınır. Soyadı ile ad arasına virgül konur. Addan sonra da iki nokta üst üste konur. Bibliyografyada yer alan kitaplar için, sayfa numarası belirtilmez. Ancak, makalelerde, makalenin hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir. Bibliyografya unsurları, girişlerinin ilk harflerinden başlayan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir.