Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

161.416

452.833

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 27 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 2 - Mar 2019
 1. Öğretmenler için Bilgisayar Öz-yeterlilik Ölçeği: Geliştirme ve Doğrulama
  Sayfalar 433 - 441
  Polat Şendurur, Soner Yıldırım
 2. Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi
  Sayfalar 443 - 452
  Seher Bölükbaş, Cevdet Yakupoğlu
 3. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmet Kalitesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Türkiye Örneği)
  Sayfalar 453 - 466
  Atınç Olcay, Eşref Ay
 4. Lojistik Regresyon Analizi ile İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Beceri Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 467 - 474
  Egemen Hanımoğlu
 5. Genç Yetişkinlerin Aldatmaya Yönelik Niyetleri Üzerinde Aldatmaya Yönelik Tutum Ve Sosyal Medya Kullanımının Etkisi
  Sayfalar 475 - 484
  Asiye Dursun, Murat Sinan Özkan
 6. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Hazırlamaya Uygulamaya ve İzlemeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 485 - 495
  Serife Senay Ilik
 7. Fen Bilimlerine Yönelik Öğrenme Modelinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi: PISA 2015 Örneği
  Sayfalar 497 - 507
  Şeyma Uyar, Gülden Kaya Uyanık
 8. Modüler Öğretim Programına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Metaforik Algıları
  Sayfalar 509 - 521
  Burcu Duman, Bengü Sargın
 9. Pre-service English Teachers’ Views on Coursebook Evaluation and Designing Supplementary Materials
  Sayfalar 523 - 536
  Ferit Kılıçkaya
 10. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bu Becerilerin Gelişimini Destekleyen Faktörler
  Sayfalar 537 - 554
  Gülnur Özbek, Erdoğan Köse
 11. The Views of Students in History Department About “The Misuses of History”
  Sayfalar 555 - 566
  Ramazan Kaya
 12. Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 567 - 575
  Ali Çekiç, İdris Kaya, Ahmet Buğa
 13. Öteki Devletler ve Milletler: Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Analizi
  Sayfalar 577 - 588
  Ahmet Emin Osmanoğlu
 14. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları
  Sayfalar 589 - 598
  Tuba Şengül Bircan
 15. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konulara Yer Verilme Durumunun İncelenmesi
  Sayfalar 599 - 610
  Ayşe Taşkın, Hatice Memişoğlu
 16. Yetişkin Motivasyon Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 611 - 620
  Öznur Tulunay Ateş, Neslin İhtiyaroğlu
 17. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği)
  Sayfalar 621 - 631
  Ayşe Tosun, Zafer Tangülü
 18. Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Eğitim Programı, Öğretim, Öğretimi Planlama Ve Öğretimi Değerlendirme” Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapıları
  Sayfalar 633 - 645
  Burcu Gürkan
 19. Örüntü Arama Stratejisi İle Çözülebilecek Problemleri Kurmada Ortaokul Öğrencilerinin Performanslarının İncelenmesi
  Sayfalar 647 - 656
  Çiğdem Kılınç
 20. İlkokul Öğrencilerinin Basamak Değeri Kavrayışlarının Geliştirilmesi
  Sayfalar 657 - 667
  Yılmaz Mutlu, Mehmet Hayri Sarı
 21. Başarılı Okuyucular ile Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Metni Anlamak için Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejiler
  Sayfalar 669 - 681
  Tahsin Fırat, Duygu Koçak
 22. Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Düşünme Stilleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 683 - 700
  Şevki Özer Akçay
 23. Şiddet Davranışları Olan Çocuklara Sahip Ebeveynlere Yönelik Şiddetsiz Karşı Koyma Programının Etkisi
  Sayfalar 701 - 716
  Suat Kılıçarslan
 24. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 717 - 725
  Fuad Bakioğlu, Ayşe Sibel Türküm
 25. Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 727 - 736
  Eyüp Yünkül
 26. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Çizme Becerileri
  Sayfalar 737 - 752
  Hüseyin Erol
 27. Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 753 - 765
  Nilgün Yenice, Gizem Alpak Tunç
 28. Türkiye'de İlköğretimde Görsel Sanatlar ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri
  Sayfalar 767 - 784
  Ayşegül Oğuz Namdar, Vildan Önder
 29. Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerinin STEM Alanlarına Yönelik Kariyer Farkındalığının Araştırılması
  Sayfalar 785 - 797
  Esra Bozkurt Altan, İrem Üçüncüoğlu, Esra Zileli
 30. Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına, Öğrenme Stratejilerine ve Öğrenme Sorunlarına Olan Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 799 - 808
  Aysemin Duran, Kemal Oğuz Er
 31. Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği
  Sayfalar 809 - 822
  İlker Usta, Serap Uğur, Muhammet Recep Okur, Gökhan Kuş
 32. Farklı Kariyer Evrelerindeki Okul Yöneticilerinin Profesyonel Öğrenme Düzeyleri
  Sayfalar 823 - 836
  Metin Işık, Münevver Çetin
 33. Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 837 - 852
  Alaattin Pusmaz, Sevilay Tavşan
 34. İlkokullarda Okuma Güçlüğünü Sağaltmaya Yönelik Kullanılan Öğretimsel Düzenlemelere İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 853 - 867
  İbrahim Halil Yurdakal, Fatma Susar Kırmızı
 35. Tarih Öğretimi ve Coğrafya
  Sayfalar 869 - 883
  Pelin İskender Kılıç
 36. İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi
  Sayfalar 885 - 895
  Elif Akay
 37. Otistik Çocuklarda Hayali Resim Çizebilme Performansının Otizm Derecesi ve Gelişim Tarama Testleri İle İlişkili Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 897 - 908
  Oktay Taymaz Sarı
 38. Öğretmenler Ne Zaman ve Nasıl Yetkin Bir Uzman Olurlar: Coğrafya Öğretmenleri Örneği
  Sayfalar 909 - 927
  Mustafa Öztürk, Hasan Gönülaçar
 39. Personal values And Person- organization fit in Iranian Higher Education
  Sayfalar 929 - 937
  Susan Bahrami, Reza Jafari Harandib
 40. Akreditasyon Sürecinde Muhasebe Eğitimi
  Sayfalar 939 - 947
  Aysel Güney
Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.