Author Guidelines

1. MAKALE YAZIM ŞEKLİ 

Yazılar, Microsoft Word 2007 ve üstü programlarda, Times News Roman yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. Paragraf girintileri 1 cm., kenar boşlukları üst 5.5, alt, 5.5, sol, 4.5 ve sağ 4.5 cm. olmalıdır.Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler, 10 punto ve italik harflerle, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Özet 150-250 kelime uzunluğunda olmalıdır. Özette çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu kısaca verilmelidir. Özetten sonra 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.


Makale başlığı, en fazla 12 kelimeden oluşmalı, 12 puntoyla, tamamı büyük ve koyu harflerle, satıra ortalanarak yazılmalıdır. Ana başlıklar 12 punto, büyük harf ve 1 cm paragraf girintisi ile yazılacaktır.  Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır. Yazarlardan istenilen bilgiler ilk sayfadaki bilgi sayfasına eksiksiz yazılmalıdır. Adın ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük; soyadın tamamı büyük harfle yazılmalıdır.


Başlık sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık, yazar ad(lar)ı, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen akademik yazılar, biçimsel olarak dergimizin yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır. 

2. DİPNOT VERME ŞEKLİ: Metin içi dipnot olacak ve bunu dışında hiçbir dipnot şekli kabul edilmeyecektir.

Metin içi kaynak gösteriminde; yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası belirtilir. Bunun için aşağıda verilen kaynak gösterim biçimleri uygulanır: 

a) Tek yazarlı eser
........... (Konar, 2004:12) 

b) Yazar sayısı iki olan eser
.......... (Tekeli ve İlkin, 1993:30-37) 

c) Yazar sayısı ikiden fazla olan eser
(Demircan vd., 1991:29) 

d) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme; 
........... (Demircan, 1999:12; 2000:38-40) 

ı) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır); 
........... (Yolsuzluk kuramı, 2004:12) 

i) Anonim yayına gönderme; 
........... (Anonim, 1995:6) 

k) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme; 
.......... (İhracatımız geçen yıla oranla % 50 arttı, Hürriyet, 12.10.2004) 

l) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme; 
........... (Avşaroğlu, 1998) 

m) Kuruma gönderme; 
........... (Devlet Planlama Teşkilatı, 2002) 

n) Web sitesine gönderme; 
………….. (URL1, URL2,...vs.) 

Web sitesinin tam adresi kaynakçada gösterilecektir.

o) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme; 
………. (Doğu, t.y.:25-30)

3. KAYNAKÇA HAZIRLAMA ŞEKLİ

a) Kitap

Cide, Ömer (2016). Osmanlı'nın Kuruluşunu Anlamak. İstanbul: Kitabî Yayınevi.

Cide, Ömer, Baysa, Hüseyin (2018). İlk Dönem Fatihlerinde Eman, İstanbul: Kitabî Yayınevi.

Üç ve dörtlü yazarlı kitaplarda soyadı ve ismin baş harfi eklenmek suretiyle yapılacaktır.

b) Kitapta bölüm;
Cide, Ömer (2018). “Gazneliler". İslâm Tarihi II. Haz. (Veya Editör) Nurettin Gemici, 295–304. Kocaeli: Lisans Yayınları.

c) Makale
Cide, Ö. (2018), "Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer b. Abdülaziz", Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15). 56-74.

Saraçoğlu, S.  Songur, M. (2017), “Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Avrasya Ülkeleri Örneği”, KAÜİİBFD, 8(16), 353-372.

Erdem, H. Gökmen, Y. Türen, U. (2015), “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 38-62.

d) Çeviri eser
M. Albetini, J. (1990). Ekonomik Sistemler: Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, Çev. Cafer U, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayını.

e) Ansiklopedi Maddesi
Sakaoğlu, N. (1985). Eğitim Tartışmaları, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi İçinde, c .II, ss. 478-484). İstanbul: İletişim Yayınlar.

f) Tezler
Keleş, E, (2009). Osmanlı, İngiltere ve Fransa İlişkileri Bağlamında Kırım Savaşı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

g) Sempozyum/kurultay bildiri kitapları;

Kodaman, B. (1980). Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri. Birinci Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s. 292-310.
 h) Elektronik kaynak;
URL1: http://www.oneworld.org/ips2 (20.02.2000) Erişim Tarihi:gün/ay/yıl.

Not: Dergimizde 9. cilt, 17. sayıdan itibaren dergimize gönderilen makaleler intihal programından geçirilecektir. Kaynakça hariç %20 üzerinde intihal ve benzerlik çıkması durumunda makale değerlendirmeye alınmayacaktır.