Yayın Politikası ve Yazım Kuralları (Nisan 2018)

YAYIN POLİTİKASI

 

1.       Dergi, Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR)’nın bilimsel mesleki yayın organıdır. Maliye ve Finans Yazıları ilk sayısı Haziran 1986 da yayınlanan Maliye Yazıları Dergisi’nin devamıdır.

2.       Maliye ve Finans Yazıları ekonomi, maliye ve finans konularında yayınlanan hakemli bir dergidir.

3.       Maliye ve Finans Yazıları'nın temel yayın politikası, literatüre belirli katkısı olan, özgün araştırma niteliği taşıyan ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren makale, yazı ve çevirileri yayınlamaktır.

4.       Maliye ve Finans Yazıları dergisi altı ayda bir, Nisan ve Ekim aylarında yayınlanır.

5.       Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar akademik hakem kurulunda yazı konusunda uzman iki hakem tarafından sim kapalı olarak incelenir. Hakemler yazı sahibinden düzeltme talep ettiklerinde, hakemlerin istedikleri düzeltmeler yapılmadan yazılar yayına kabul edilmez

6.       Basımına karar verilenler için yazarına kabul yazısı ile bilgilendirme yapılır. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazar / yazarlara bildirilir, ancak iade edilmez.

7.       Dergide yayınlanacak yazıların tam metin olarak başka bir dergide yayınlanmamış olması esastır.

8.       Yazılar yayınlanmadan önce matbaa provası yazarlara gönderilir. Makale içinde dergide basıldığı haliyle görülen hataların sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerinde yazarlarca herhangi bir eklenti yapılamaz.

9.       Dergiye gönderilen yazılarda Türk Dil Kurumu İmla ve Yazım esasları gözetilmelidir.

10.   Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

11.   Yayımlanması kabul edilen makaleler için 300 TL katkı payı alınır.

 

 

 YAZIM KURALLARI

 

·         Gönderilecek yazılar, Microsoft Office Word programında, A4 sayfa düzeninde, Times New Roman yazı karakteri ve 11 punto kullanılarak yazılmalıdır.

·         Kenarlarda (alt, üst, sağ ve sol) 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

·         Yazılar bir satır aralığı ile yazılmalı, paragraflar her iki yana yaslı olmalı, paragrafa başlarken girinti bırakılmamalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

·         Gönderilecek yazılar, metin, tablo, şekil, kaynakça ve ekleri dâhil, 20 sayfayı geçmemelidir.

·         DergiPark üzerinden kör hakemlik sistemi uygulandığı için makale ve kapak iki ayrı dosya şeklinde gönderilmelidir.

·         Kapak sayfasında makalenin adı, bütün yazarların adı soyadı, unvanı, görev yerleri, e-posta adresleri, orcid numaraları, birden fazla yazar varsa sorumlu yazar, telefon numarası, varsa teşekkür edilecek kişiler/kurumlar ile diğer açıklama ve notlar yer almalıdır.

·         Makalenin içinde yazara ait bilgiler yer almamalıdır.

·         Bilimsel makalenin yazımı ve düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

 

Başlık

·         Yazının konusu hakkında bilgi veren, kısa, sayfanın sol üst kenarından başlayarak 6 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. Başlık, hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Öz

·         Türkçe başlıktan sonra Türkçe öz bölümü yazılır. Öz, çalışmanın amacını, uygulanan yöntemleri, bulguları ve sonucu kısaca açıklamalıdır. Türkçe öz, 100 kelimeyi aşmamalıdır.

·         Öz 10 punto ile italik olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

·         Türkçe özün sonuna yazının içeriğini en iyi anlatan en fazla dört adet anahtar kelime verilmelidir.

Jel Sınıflandırması

·         Çalışma için uygun Jel sınıflandırma numaraları verilmelidir.

İngilizce Başlık

·         Türkçe metinden sonra üç satır boşluk bırakılıp İngilizce başlık yazılmalıdır.

Abtract

·         Türkçe Öz’ün İngilizce’si yazılmalı. İngilizce özet 100 kelimeyi aşmamalıdır.

·         Abstract 10 punto ile italik olarak yazılmalıdır.

Keywords

·         Anahtar kelimelerin İngilizce’si yazılmalıdır.

Jel Classification

·         Çalışma için uygun Jel sınıflandırma numaraları verilmelidir.

Giriş ve Sonuç

·         Giriş ikinci sayfanın başından başlamalı “1. Giriş” şeklinde yazılmalıdır.

·         Çalışmanın önemi ve amacı belirtilmelidir.

·         Çalışmanın “Sonuç” kısmı da numaralandırılmalıdır.

Başlık ve Alt Başlıklar

·         Bütün başlıkların ilk harfleri büyük, diğer harfler küçük yazılmalıdır.

·         Ana başlıklar “1. Giriş” ten itibaren, alt başlıklar düzeylerine göre “2.1. şeklinde numaralandırılmalıdır.

·         Bütün başlıklar koyu yazılmalı.

·         Bütün başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Şekiller ve Tablolar:

·         Metin içerisinde kullanılacak tüm şekil ve tablolar metin içerindeki ilgili yere yerleştirilmeli ve sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları üst tarafta, şekil altları ise alt tarafta yer almalıdır. Orijinal olmayan tablo ve şekillerin alındığı kaynak belirtilmelidir.

Denklemler

·         Denklemlere sıra numarası verilmelidir.

Kaynak Gösterme

·         Makalelerde kaynak gösterme ve atıf yapma APA (The American Psychological Association- Amerikan Psikoloji Derneği) yayım kılavuzuna göre yapılmalıdır.

·         Yararlanılan eserler, başlık numarası verilmeden “Kaynakça” bölümünde belirtilmelidir.

·         Yararlanılan bütün eserler kaynakçada belirtilmelidir. Kaynakça makale içinde atıfta bulunulan tüm kaynakları kapsamalı, makalede atıfta bulunulmayan eserler kaynakçada yer almamalıdır.

Ekler

·         Çalışmaya ek verilmesi durumunda ekler numaralandırılarak kaynakçadan sonra yerleştirilmelidir.

 

Atıflar

·         Atıflar dipnotlarda değil metin içinde yapılmalıdır.

·         Cümlenin içerisinde eserin künyesine ait bilgi yer almadan cümle kurulmuş ise, cümlenin sonunda (Sharpe, 2005) şeklinde gösterilebilir. Yazar sayısı iki ise (Altınok ve Eken, 2005) şeklinde gösterilmelidir.

·         Sayfa belirtilmek istenmesi durumunda, yılın devamına virgül ile ayrılarak eklenebilir. Örnek; bakınız Ensari (2007, s. 126.)

·         Aynı cümlenin içeriğinde birden fazla esere atıf yapıldığında, ortak parantezin içindeki eserler noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Örnek: (Sharpe, 2005; Koy, 2017)

·         Eserin künyesi, cümlenin öğesi ise, yazarın soyadı ve parantez içerisinde yayın yılı yazılır: Örnek: Sharpe (2005)’e göre ….

·         Birden fazla yazar olması durumunda: Eken, Selimler ve Koy (2005)’a göre

·         İkiden fazla yazar olması durumunda, ilk kullanımda tüm yazarlar sonraki kullanımlarda Eken ve diğerleri (2005) şeklinde yazılmalıdır.

·         Atıf yapılan yazarın aynı yıl yayınlanmış eserleri olması durumunda, bu eserleri ayırmak için a, b, c harfleri kullanılır. Örnek: İlseven (2005a) ya da İlseven (2005b)

·         Bütün kısaltmalar ilk kullanımda parantez içinde kısaltılmamış halleri yazılmalıdır.

·         Kurumlara ilişkin çalışmalara atıfta bulunulmak istendiğinde kısaltmalar kullanılabilir. Bazı durumlarda eserin kısa ismi açıklayıcı bilgi olarak kullanılmalıdır. Örnek (SPK xxx No’lu Tebliğ 2004)

·         Kanunlara, Tebliğ, Yönetmeliklere vb. atıfta bulunulması durumunda, kanun sayı ve/veya numarası ile madde numarası açıkça yazılmalıdır. Örnek (3167 s. Çek K. m. 16)

 

Kaynakça Önekleri

·         Kitap:

Krolzig, H.-M. (2013). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Berlin: Springer Science & Business Media.

Bildirici, M. E., Alp, E. A., Ersin, Ö. Ö., & Bozoklu, Ü. (2010). İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

·         Kitap İçinde Bölüm:

Paradi, J. C., Yang, Z., & Zhu, H. (2011). Assessing Bank and Bank Branch Performance. In W. W. Cooper, L. M. Seiford, & J. Zhu (Eds.), Handbook on Data Envelopment Analysis (pp. 315-361). Boston, MA: Springer US.

.

·         Makale:

Avkiran, N. K. (2011). Association of DEA Super-Efficiency Estimates with Financial Ratios: Investigating The Case For Chinese Banks. Omega, 39(3), 323-334. doi:10.1016/j.omega.2010.08.001