OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019 yılından itibaren Mart, Haziran Eylül  ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Kapak Resmi

58.046

258.168

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019 yılından itibaren Mart, Haziran Eylül  ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Cilt :9 Sayı :16 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 16 - Ara 2018
 1. Eğitim Fakültelerinde Bir Sorun: Öğretim Üyelerinin Öğretmenlik Deneyimi Yoksunluğu
  Sayfalar 22 - 52
  Canan Demir Yıldız, Ramazan Şamil Tatık
 2. Coping with Stress among University Students: An Investigation in the Context of Transactional Analysis Ego States
  Sayfalar 53 - 78
  Müge Akbağ, Adnan Kulaksızoğlu
 3. Psikoloji Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve Psikolojik Danışma Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 79 - 108
  Mustafa Durmuşçelebi, Şaban Karayağız
 4. Psikolojik Danışman Adaylarının Danışma Uygulamasına Yönelik Kaygıları: Nitel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 109 - 137
  Hatice İrem Özteke Kozan
 5. Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası İlişki Tarzlarının Yordayıcısı olarak Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri
  Sayfalar 138 - 159
  Aynur Karabacak-Çelik, Nursel Topkaya
 6. Ergenlerde Akran Zorbalığı, İnternet Bağımlılığı ve Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 160 - 182
  Mehmet Feyzi Sezen, Mehmet Murat
 7. Sigara Karşıtı Kamu Spotlarının Bireyler Üzerindeki Etkisinin Nörogörüntüleme Yöntemiyle Tespit Edilmesi
  Sayfalar 183 - 215
  Deniz Özer, Mehmet Nejat Özüpek
 8. Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları
  Sayfalar 216 - 247
  Filiz Çelik, R. Özge Gemici, Esra Mirza
 9. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Düzeylerini Etkileyen Değişkenler
  Sayfalar 248 - 275
  Özlem Ulaş Kılıç
 10. Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Çalışma
  Sayfalar 276 - 295
  Fatih Çağatay Baz
 11. Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sınavların İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 296 - 318
  Ayşegül Durmaz, Çiğdem Gün
 12. Ergenlerin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Sosyal İlişki Unsurları ve Umut Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 319 - 348
  Kerim Candan, Ali Fuat Yalçın
 13. Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler Psikolojik İyi Oluş Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler
  Sayfalar 349 - 374
  Semra Bulut, Bülent Dilmaç
 14. Bayrak Törenlerinde Okul Müdürlerinin Yaptığı Konuşmaların Söylem Analizi
  Sayfalar 375 - 400
  Ramazan Asar, Ahmet Arifoğlu
 15. Involvement of Fathers in The Lives of Children in Preschool Age
  Sayfalar 401 - 436
  Zeynep Nur Aydın Kılıç, Fatma Tezel Şahin
 16. Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Ve Bireysel Değerleri
  Sayfalar 437 - 455
  Davut Nacar, Zülfü Demirtaş
 17. Toplum Desteği Alt Ölçeği’nin Üniversite Örnekleminde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 456 - 480
  Selen Demirtaş-Zorbaz, Nilüfer Koçtürk
 18. Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 481 - 497
  Hasan Bozgeyikli, Özden Taşğın, Susran Erkan Eroğlu
 19. Evlilik Tipleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 498 - 523
  Meliha Tekin Çatal, Melek Kalkan, Meryem Vural Batık
 20. Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumu ile Bağışlama Düzeylerinin İlişkisi
  Sayfalar 524 - 550
  Aslı Tunca, Emine Durmuş
 21. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 551 - 574
  Berna Gül Biçer, Mustafa Uzoğlu, Aykut Emre Bozdoğan
 22. Otel Çalışanlarının Derin Davranışlarının Yaşadıkları İş-Aile ve Aile-İş Çatışması Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 575 - 599
  Yasin Keleş
 23. Basit Araç-Gereçlerle Yapılan Deneylerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
  Sayfalar 600 - 624
  Gökhan Uyanık
 24. Öğretmenlerin Yaratıcı Yazma Tekniklerine Yönelik Değerlendirmeleri: Bir Eylem Araştırması
  Sayfalar 625 - 677
  Gökçen Göçen
 25. Matematik Öğretim Programında Yer Alan Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 678 - 705
  Demet Deniz
 26. Lise Öğrencilerinin Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlikleri ile Özerk Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 706 - 730
  Ata Pesen, Behçet Oral, Yusuf Bulut
 27. Tartışmacı Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
  Sayfalar 731 - 759
  Ömer Turunç, Hamza Bahadır Eser, Mehmet Dinç
 28. Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği
  Sayfalar 760 - 793
  Engincan Yıldız
 29. Yatay Dikey Bireycilik/Toplulukçuluk Sosyal Sermaye Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 794 - 822
  Mehmet Ertuğrul Uçar, Ümit Morsünbül
 30. Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 823 - 852
  Ömür Alyakut, Saime Küçükkömürler
 31. Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğiliminin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma
  Sayfalar 853 - 878
  Zehra Türk
 32. Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi
  Sayfalar 879 - 907
  Güner Çifçi, Halis Özerk
 33. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri
  Sayfalar 908 - 932
  Merve Aygün, Genç Osman İlhan
 34. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Eş Tanılı Hastaya Yönelik Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  Sayfalar 933 - 949
  Ebru Akbaş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu
 35. Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mevsimler Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Paralel Karma Yöntem ile Belirlenmesi
  Sayfalar 950 - 983
  Mualla Bolat, Arzu Altınbaş
 36. Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği
  Sayfalar 984 - 1016
  Ebru Onurlubaş, Derya Öztürk
 37. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1017 - 1041
  Özkan Ginesar, Cemal Güven
 38. Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri
  Sayfalar 1042 - 1065
  Ahmet Yıldırım, Mustafa Çelikten
 39. Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme
  Sayfalar 1066 - 1090
  Fatma Koç, Beyhan Pamuk
 40. Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet-Rol Stereotipleri: Muş İli Örneği
  Sayfalar 1091 - 1113
  Zeliha Tekin
 41. Muhasebe ve Simülasyon Kuramı İlişkisi
  Sayfalar 1114 - 1142
  Ömer Yazan
 42. Kültürel Bellek Metaforu Olarak Derleme Sözlüğü’ndeki Gökkuşağı Adları
  Sayfalar 1143 - 1166
  Şermin Kalafat
 43. Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1167 - 1190
  Mustafa Şen, Salih Dursun, Güven Murat
 44. Cumhuriyet Döneminde Laik-Ulusçuluk Düşüncesinin Oluşumunda Şeyh Sait Ve Menemen Ayaklanmaları
  Sayfalar 1191 - 1211
  Eray Alaca
 45. Belediyelerin İstihdam Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları
  Sayfalar 1212 - 1253
  Umut Solmaz
 46. Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri
  Sayfalar 1254 - 1284
  Kenan Güllü, Didem Aşar
 47. Parafililer ve DSM’lerdeki seyri
  Sayfalar 1285 - 1306
  Nesrin Duman
 48. Farklı Kültürler İçerisinde Eğitim Gören 12–17 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Estetik Beğeni Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1307 - 1368
  Hatice Kübra Özalp, Melek Gökay
 49. Üniversitelerin İçinde Doğdukları Kentlere Yönelik Sosyal ve Kültürel İşlevleri: Adıyaman Örneği
  Sayfalar 1369 - 1414
  Mahmut Gürsoy
 50. Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri
  Sayfalar 1415 - 1439
  Bilge Durutürk
 51. AfD Örneğinde Almanya’da Siyasi Irkçılık ve İslamofobi
  Sayfalar 1440 - 1463
  Mehmet Soytürk
 52. Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Sözcüklerin Kullanım Sıklığı Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1464 - 1505
  Akif Yavuz Özdemirel, Şükran Dilidüzgün
 53. Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Yapılan Bilgisayar Oyunları Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Sayfalar 1506 - 1524
  Ferahim Yeşilyurt
 54. Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Meselesine Pragmatik Bir Bakış: Çözüm Alanları Yaratılmasında Alternatif Arayışlar
  Sayfalar 1525 - 1546
  Mehmet Burhanettin Coşkun
 55. Kültür, Siyaset ve Milli Burjuvazi
  Sayfalar 1547 - 1565
  Ruhi Ersoy
 56. Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher
  Sayfalar 1566 - 1585
  Sait Akbaşlı, Lütfi Üredi, Pelin Kösece
 57. Kurumsal Risk Yönetim Sisteminde Risk Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
  Sayfalar 1586 - 1612
  Özlem Usman
 58. İş Yolculuğunun Kavramsal Anlamda İncelenmesi ve Geri Çekilme Davranışları
  Sayfalar 1613 - 1633
  Onur Emre
 59. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Zorunlu Uyum, Ulusal Yapısal Faktörler ve Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisi
  Sayfalar 1634 - 1659
  Sinem Ateş
 60. National Skill Systems: A Comparative Analysis of Vocational Education and Training in Germany, Japan and Turkey
  Sayfalar 1660 - 1698
  Vildan Taşlı
 61. Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi
  Sayfalar 1699 - 1732
  Zekeriya Oğuz Oğuz Seçme, Ali Hepşen
 62. Atatürk Döneminde Türk Akdeniz'de Çıkan “Yeni İlkokul Programı Tatbikatı” Başlıklı Yazıların İncelenmesi
  Sayfalar 1733 - 1749
  Nursel Gülcü
 63. Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri
  Sayfalar 1750 - 1769
  Yurdal Dikmenli, Çağrı Öztürk Demirbaş, Hamza Yakar
 64. Neo-Liberalizmin Öncüsü Hayek’in Toplumsal ve Siyasal Kuramı
  Sayfalar 1770 - 1793
  İsmail Safi
 65. Anne Baba Tutumlarından Kaynaklanan, İhmal ve Duygusal İstismara Maruz Kalmış Çocukların En Çok Kullandığı Savunma Mekanizmaları Üzerine Bir Literatür Taraması
  Sayfalar 1794 - 1816
  Gülay Arslan Toker, Aylin Sözer Çapan
 66. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri
  Sayfalar 1817 - 1836
  Hacı Yunus Taş
 67. Kendine Özgü Riskler Üzerine Bir Literatür Derlemesi
  Sayfalar 1836 - 1850
  Barış Kocaarslan
 68. Polis Faaliyetlerinde Gri Alanlar ve Etik
  Sayfalar 1851 - 1882
  Ozan Kavsıracı
 69. An Evaluation of English Language Teacher Training in The Republic Period in Turkey From The Viewpoint of Historical Development
  Sayfalar 1883 - 1902
  Mustafa Güçlü, Ahmet Şahan
 70. Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi
  Sayfalar 1903 - 1930
  Galip Genç, Ali Rıza Erdem, Cumali Öksüz
 71. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1931 - 1950
  Emine Zehra Turan, Gökçe Becit İşçitürk
 72. A Renewed (2015) European Neighbourhood Policy and Turkey: Scenarios for security dimension
  Sayfalar 1951 - 1967
  Susran Erkan Eroğlu, Jolanta Bieliauskaitė
 73. Sosyobilimsel Konu Senaryolarının İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması
  Sayfalar 1968 - 1991
  Nejla Atabey, Mustafa Sami Topçu, Ayşe Çiftçi
 74. Amerikan Karşıtlığında Güncel Küresel Eğilimler ve Trump Etkisi
  Sayfalar 1992 - 2032
  Cengiz Dinç, Bekir Karataş
 75. Çoklu Deneyimin Sembolik Mekânları: Alışveriş Merkezleri
  Sayfalar 2033 - 2066
  Ömer Aytaç, Musa Öztürk
 76. Konteyner Elleçleme İçin Ekonometrik Tahminleme: ARMA Modeli Uygulaması
  Sayfalar 2067 - 2096
  Elif Tuçe Bal, Vahit Çalışır
 77. Türkiye'de Eğitim Örgütlerinde Yapılan Örgütsel Sinizm Çalışmalarının İçerik Analizi
  Sayfalar 2097 - 2127
  Hüseyin Akar
 78. Türkiye'de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yeni Aktör: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
  Sayfalar 2128 - 2146
  Berat Akıncı
 79. Psikiyatrik Sosyal Hizmet- Koruyucu, Tedavi Edici ve Rehabilite Edici Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Çalışmacıların Rolü
  Sayfalar 2147 - 2185
  Ali Rıza Abay, Yasemin Çölgeçen
 80. Gelişme Potansiyeli Olan İki Turistik Destinasyonun Turizm Algılarının Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 2186 - 2216
  Selim Gündüz
 81. Aristoteles’te Uygulanabilir En İyi Rejim Olarak Anayasal Yönetim (Politeia) Kavramı
  Sayfalar 2217 - 2231
  Hasan Acar
 82. Turistlerin Terörist Saldırılara İlk Tepkileri: Atatürk Havalimanı Saldırısı Örneği
  Sayfalar 2232 - 2257
  Ozan Kaya
 83. Örgütsel Alanlarda Çoklu Kurumsal Mantıklar Üzerine Bir Yazın Taraması
  Sayfalar 2558 - 2279
  Üzeyir Yıldız
 84. Dijital Çağda Türkiye’de Gazete Arşivleri
  Sayfalar 2280 - 2309
  A. Nevin Yıldız, Özgün Dinçer
 85. Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm
  Sayfalar 2310 - 2327
  Birol Akgül, Zeynep Ayer
 86. Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler
  Sayfalar 2328 - 2342
  Mehmet Naci Önal, Taner Dalgın, Levent Karadağ
 87. Bilgi Ekonomisinin Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
  Sayfalar 2343 - 2363
  Ahmet Kardaşlar
 88. Bağımsız Denetçiler ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Eğitim Süreçlerine İlişkin Mukayeseli Bir Araştırma
  Sayfalar 2364 - 2387
  Ahmet Coşkun, Murat Aydın
 89. Moda ve Feminizm İçinde Kadın Olmak
  Sayfalar 2388 - 2410
  Şerife Yıldız, Nihal Ulurasba
 90. İş Stresi Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Sendika Üyeliğinin Rolü
  Sayfalar 2411 - 2437
  Ömer Turunc, M. Burhanettin Coşkun, Uğur İçdem
 91. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sosyo-psikolojik Unsurlar ve Sistemi Meşrulaştırma Kuramı Ekseninde Bir Analiz
  Sayfalar 2438 - 2460
  Ezgi Kaşdarma
 92. Tüketim Toplumunda Tüketim Metaforu Olarak Zaman ve In Time Filmi Üzerine Sosyolojik Analiz
  Sayfalar 2461 - 2479
  Ali Ülvi Özbey
 93. A Critique of the Corporate Governance Approaches from a Deontological Perspective: Can the Corporate Objective Embrace the Interests of Employees?
  Sayfalar 2480 - 2510
  Mehmet Özyürek
 94. Kültürün Yeniden Üretim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Gençliğe Etkisi
  Sayfalar 2511 - 2532
  Serkan Yorgancılar
 95. Comparing Germany and the UK’s Local Approaches on International Education: Historical / Sociological Aspects
  Sayfalar 2533 - 2555
  Gökhan Bozbaş, Ruhi Can Alkın
 96. Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum
  Sayfalar 2556 - 2573
  Özlem Aydoğmuş Ördem
 97. Annelerin Yeterli Prenatal Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 2574 - 2596
  Fatma Başar, Sevil Çiçek
 98. Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi
  Sayfalar 2597 - 2617
  Emine Zehra Turan, Aysun Erginer, Ergin Erginer, Funda Nalbantoğlu Yılmaz
 99. Türkiye’de Kalkınmaya Yönelik Ekonomik Politikalara Eleştirel Bir Bakış
  Sayfalar 2618 - 2653
  Mahmut Küçükoğlu, Hacı Yunus Taş, Hüseyin Ercan
 100. Towards A Dispositional Comprehension of Conservatism
  Sayfalar 2654 - 2674
  Aksu Akçaoğlu